ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลลิตา พรหมรักษา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
Telephone :0821024007
Email :lalitads2535@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานวิชาการ