ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงนาถ ไพบลูย์วงค์
ตำแหน่ง :พี่เลียงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :งานบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านหนองแซง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานวิชาการ