ชื่อ - นามสกุล :นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
Telephone :0935202509
Email :khuinsaj509@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานบุคคล