วิชาการเป็นเลิศ

เชิญชูศาสนา

นำพาสังคม

อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ผู้บริหาร

 

นาย มูฮัมหมัดอิรชาด ใบกาเด็ม

ประธาน มูลนิธิ

 

 

 

นาย รอซี ใบกาเด็ม

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร 082-4334804 (ผ.อ. : นายรอสี ใบกาเด็ม)