วิชาการเป็นเลิศ

เชิดชูศาสนา

นำพาสังคม

อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ผู้บริหาร

 

นาย มูฮัมหมัดอิรชาด ใบกาเด็ม

ประธาน มูลนิธิ

 

 

 

นาย รอซี ใบกาเด็ม

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล, 91140

โทรศัพท์ 074799198 โทรสาร 074799198 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายของโรงเรียน

๑.        การบริหารการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ของคำสอนแห่งพระเจ้า คือคัมภีอัลกุอ่าน และแบบฉบับของท่านศาสดา

๒.       จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานของการบริการ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและจัดระบบนิเวศน์ ภายใน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๓.       เร่งปรับปรุงคุณภาพเรื่องจัดการเรียนการสอนและเพิ่มขีดความสามารถ ส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกด้าน

๔.       จัดกระบวนการสร้างคุณธรรม และจิตสำนึกในอิสลามให้แก่นักเรียนเพื่อระดับความมีคุณธรรมของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของวิชาการ

๕.       ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล การปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการแก้ไขพัฒนาและส่งเสริม

๖.        ส่งเสริมและพัฒนางานบริหารจัดการ เร่งจัดหางบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียนให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงการจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

๗.       ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร เร่งรัดปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน เพิ่มขีดความสามารถด้านสัมพันธ์ชุมชน ให้ข้าถึงบุคคลได้หลากหลาย

๘.       ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการประหยัดพลังงาน การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง